Életképek

Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod melyik felét hiheted el.

Jármű ügyintézéshez  szerződés minták:
/Forrás:http://www.nyilvantarto.hu/

1. új tulajdonos bejegyzéséhez,

2. üzembentartói adat változásához


 

1. Jármű tulajdonos bejegyzéshez:

 

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

 

A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:

visszterhes                 /           ingyenes                     vagyonátruházás[*]

amely létrejött egyrészről

(természetes személy esetén)

              

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

 

.........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban mint Eladó,

másrészről

(természetes személy esetén)

              

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Megnevezése: .........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban mint Vevő

(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./      Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................

A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................

2./      Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.

3./      Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.

4./      Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

5./     Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.

6./      A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap

7./      Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.

8./      Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

9./      Egyéb feltételek:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

 

……………………………………………..     ……………………………………………….

                   Eladó                                                                 Vevő

 

Előttünk mint tanúk előtt:

 

1.  Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...

 

2. Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...[*] Megfelelő rész aláhúzandó! Visszterhes szerzés alatt bármilyen ellenérték fejében történő tulajdonszerzés értendő: adásvételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, lízingszerződés és az árverési vétel. Ingyenes szerzés tipikusan az ajándékozás.


 

 

2. Jármű üzembentartó személyi változás bejelentéséhez:

 

Tájékoztató jellegű iratminta

 

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

 

A jármű üzembentartó személye változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:

visszterhes  /   ingyenes                     vagyoni értékű jog megszerzése[*]

amely létrejött egyrészről

(természetes személy esetén)

              

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

 

.........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban, mint Tulajdonos,

másrészről

(természetes személy esetén)

              

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

 

Megnevezése: .........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

Képviselője

Családi és utóneve:..............................................

 

a továbbiakban, mint Üzembentartó

(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű.

A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................

A forgalmi engedély szerinti (előző) üzembentartó adatai:

Családi név és utónév: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja születési családi és utóneve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

 

.........................................................................................

 

Székhely, telephely címe:..............................................................

Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................

2./      Tulajdonos az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon (..... óra ........perc) az Üzembentartó használatába adja.

3./      Az üzembentartó személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.

4./      Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartott jármű üzembentartójának személyében történt változást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.

5./      Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt ............. napon belül az Üzembentartónak átadja.

6./      Üzembentartó a használatba vétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

7./     Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.

8./      Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

9./      Egyéb feltételek:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

 

……………………………………………..     ……………………………………………….

                  Tulajdonos                                                                     Üzembentartó

Előttünk mint tanúk előtt:

1.  Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...

2. Családi és utónév:……………………………….……

lakcím :…………………………………...[*] Megfelelő rész aláhúzandó! Visszterhes szerzés alatt az üzembentartói jog, mint vagyoni értékű jog bármilyen ellenérték fejében történő átruházása értendő: adásvételi szerződés, bérleti szerződés, vagy a lízingszerződés. Ingyenes szerzés ez esetben tipikusan az ajándékozás és a haszonkölcsön.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 85
Heti: 364
Havi: 1 010
Össz.: 1 099 097

Látogatottság növelés
Oldal: Gépjármű tul.adatváltozás új nyomtatványai
Életképek - © 2008 - 2018 - krisztina.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »